Chậu đất nung trồng sen đá loại ly trung miệng rộng 8cm cao 7cm