Chậu đất nung trồng sen đá ly lớn miệng rộng 9.5cm