Chậu ngựa kéo xe gốm lò củi Lái Thiêu Bình Dương miệng rộng 56cm